โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
แสดงการมาของครูวันที่ กลุ่มสาระ ช่วงเวลา แสดงจำนวนระเบียน
ลำดับรหัสครูชื่อ-สกุลกลุ่มสาระวัน/เดือน/ปีเวลาบันทึกช่วงเวลาภาพถ่าย
6 735 นายสามารถ จิตจรัสการงานอาชีพ25/02/256116:53:15กลับ
5 730 นางสาวสมถวิล นาคนาคาการงานอาชีพ25/02/256116:44:14กลับ
4 424 นางสาวนุชนาถ จูงใจสังคมศึกษา25/02/256116:06:30ออกโรงเรียน
3 421 นางสาวประภาพร บุญลาสังคมศึกษา25/02/256116:05:55ออกโรงเรียน
2 424 นางสาวนุชนาถ จูงใจสังคมศึกษา25/02/256108:11:46เข้าโรงเรียน
1 421 นางสาวประภาพร บุญลาสังคมศึกษา25/02/256108:11:34เข้าโรงเรียน
ค้นหาจากรหัสครู ชื่อตัว นามสกุล   S04:17 จันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2561

For more Information Contact We School Team or  www.facebook.com/secondary2556.
Copyright @ copy; 2016 Amporn Chomdej of WeSchool. E-Mail secondary2556@gmail.com All rights reserved. [33086]