โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
แสดงการมาของครูวันที่ กลุ่มสาระ ช่วงเวลา แสดงจำนวนระเบียน
ลำดับรหัสครูชื่อ-สกุลกลุ่มสาระวัน/เดือน/ปีเวลาบันทึกช่วงเวลาภาพถ่าย
167 110 นางจิราพร กุลพิพัฒน์สัจจะภาษาไทย27/02/256309:42:19มาสาย
166 726 นางเนาวรัตน์ ศิริกุลรุ่งโรจน์การงานอาชีพ27/02/256309:16:42มาสาย
165 332 นางสาวประภาพร เพิ่มโสภาวิทยาศาสตร์27/02/256308:28:39มา
164 730 นางสาวสมถวิล นาคนาคาการงานอาชีพ27/02/256308:26:17มา
163 834 นางสาวพรรณวรินทร์ สาลีภาษาต่างประเทศ27/02/256308:26:05มา
162 517 นายอนุชา เจริญผลพลศึกษา27/02/256308:25:04มา
161 614 นางสาวพิชามญชุ์ สุขสว่างศิลปะ27/02/256308:24:44มา
160 740 นายจงรัก ปรีชาวัชกุลวิทยาศาสตร์27/02/256308:23:27มา
159 226 นางสาวสุนันทา เพ็งมีคณิตศาสตร์27/02/256308:23:00มา
158 836 นายฉัตรชัย นาคสวัสดิ์ภาษาต่างประเทศ27/02/256308:22:38มา
157 731 นางสาวแว่นฟ้า ภู่ระหงษ์การงานอาชีพ27/02/256308:22:16มา
156 911 นายมงคล ทองงามกิจกรรม27/02/256308:21:50มา
155 227 นางสาวสุภาพร แซ่เจ็งคณิตศาสตร์27/02/256308:21:54มา
154 519 นายสกล ศรีสุกไสยพลศึกษา27/02/256308:19:35มา
153 431 นางสาวกรรณิการ์ แตงเจริญสังคมศึกษา27/02/256308:19:26มา
152 236 นางสาวคติยา ศรนารายณ์คณิตศาสตร์27/02/256308:16:49มา
151 421 นางสาวประภาพร บุญลาสังคมศึกษา27/02/256308:16:39มา
150 743 นางสาวภัทรมน แก้วพร้อมฤกษ์การงานอาชีพ27/02/256308:16:22มา
149 825 นางสาวอรธีรา สุวรรณประเสริฐภาษาต่างประเทศ27/02/256308:16:06มา
148 434 นายพิสิฐ เลิศพันธ์สังคมศึกษา27/02/256308:16:15มา
ค้นหาจากรหัสครู ชื่อตัว นามสกุล   S01:35 พฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2563

For more Information Contact We School Team or  www.facebook.com/secondary2556.
Copyright @ copy; 2016 Amporn Chomdej of WeSchool. E-Mail secondary2556@gmail.com All rights reserved. [4705]