โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
แสดงการมาของครูวันที่ กลุ่มสาระ ช่วงเวลา แสดงจำนวนระเบียน
ลำดับรหัสครูชื่อ-สกุลกลุ่มสาระวัน/เดือน/ปีเวลาบันทึกช่วงเวลาภาพถ่าย
278 735 นายสามารถ จิตจรัสการงานอาชีพ22/03/256219:57:35กลับช้า
277 330 นางสาวฐิติรัตน์ กันนะวิทยาศาสตร์22/03/256219:31:59กลับช้า
276 520 นายวรวัชร์ รัตนสมบูรณ์พลศึกษา22/03/256219:31:56กลับช้า
275 749 นางสาวนันท์นภัส ประชากูลการงานอาชีพ22/03/256218:48:53กลับช้า
274 843 นางสาวกมลวรรณ พุฒิรุ่งโรจน์ภาษาต่างประเทศ22/03/256218:48:37กลับช้า
273 421 นางสาวประภาพร บุญลาสังคมศึกษา22/03/256218:46:23กลับช้า
272 617 นายสุริยันต์ มาลาศิลปะ22/03/256218:44:20กลับช้า
271 434 นายพิสิฐ เลิศพันธ์สังคมศึกษา22/03/256218:29:53กลับช้า
270 745 นางสาววันดี สงวนศักดิ์การงานอาชีพ22/03/256218:10:55กลับช้า
269 437 นางสาวศิวนันท์ คำภีร์ทองสังคมศึกษา22/03/256218:08:10กลับช้า
268 739 นางสาวสุรีพร แก้วพันนัยการงานอาชีพ22/03/256218:08:07กลับช้า
267 747 นางสาวธิติมา วิเศษศิริการงานอาชีพ22/03/256218:06:38กลับช้า
266 750 นางสาววิก ศิริคามการงานอาชีพ22/03/256218:04:17กลับช้า
265 730 นางสาวสมถวิล นาคนาคาการงานอาชีพ22/03/256217:45:49กลับ
264 602 นายสุรชัย สร้อยทองศิลปะ22/03/256217:44:16กลับ
263 s06 นางสาวอินทิรา ศิลปศรไม่มีสาระ22/03/256217:35:02กลับ
262 223 นายปรีชา กุลพิพัฒน์สัจจะคณิตศาสตร์22/03/256217:28:26กลับ
261 505 นายศิริชัย เจียนระลึกพลศึกษา22/03/256217:27:51กลับ
260 832 นางเบญจา ขุนนครภาษาต่างประเทศ22/03/256217:27:03กลับ
259 802 นางศรีนภา พระเดโชภาษาต่างประเทศ22/03/256217:26:45กลับ
ค้นหาจากรหัสครู ชื่อตัว นามสกุล   S08:18 อาทิตย์, 24 มีนาคม 2562

For more Information Contact We School Team or  www.facebook.com/secondary2556.
Copyright @ copy; 2016 Amporn Chomdej of WeSchool. E-Mail secondary2556@gmail.com All rights reserved. [119868]