โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
แสดงการมาของครูวันที่ กลุ่มสาระ ช่วงเวลา แสดงจำนวนระเบียน
ลำดับรหัสครูชื่อ-สกุลกลุ่มสาระวัน/เดือน/ปีเวลาบันทึกช่วงเวลาภาพถ่าย
181 831 นางพลอยไพรินทร์ เอี่ยมวิบูลย์ภาษาต่างประเทศ17/07/256108:43:06มาสาย
180 740 นายจงรัก เมฆพันธ์การงานอาชีพ17/07/256108:42:58มาสาย
179 743 นางสาวภัทรมน แก้วพร้อมฤกษ์การงานอาชีพ17/07/256108:42:47มาสาย
178 829 นางนิตยา วิจารณ์พลภาษาต่างประเทศ17/07/256108:36:56มาสาย
177 332 นางสาวประภาพร เพิ่มโสภาวิทยาศาสตร์17/07/256108:36:13มาสาย
176 332 นางสาวประภาพร เพิ่มโสภาวิทยาศาสตร์17/07/256108:35:14มาสาย
175 113 นางสาวปัทมา รุ่งสิทธิวรรณภาษาไทย17/07/256108:29:02มา
174 743 นางสาวภัทรมน แก้วพร้อมฤกษ์การงานอาชีพ17/07/256108:24:12มา
173 512 ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ ทิพย์สุขพลศึกษา17/07/256108:20:23มา
172 839 นางสาวณัฐปวีณ์ เปียถนอมภาษาต่างประเทศ17/07/256108:19:31มา
171 428 นางสาวญาดา ศรีอรุณสังคมศึกษา17/07/256108:17:35มา
170 236 นางสาวคติยา ศรนารายณ์คณิตศาสตร์17/07/256108:17:21มา
169 421 นางสาวประภาพร บุญลาสังคมศึกษา17/07/256108:16:52มา
168 519 นายสกล ศรีสุกไสยพลศึกษา17/07/256108:15:56มา
167 836 นายฉัตรชัย นาคสวัสดิ์ภาษาต่างประเทศ17/07/256108:15:22มา
166 731 นางสาวแว่นฟ้า ภู่ระหงษ์การงานอาชีพ17/07/256108:15:21มา
165 726 นางเนาวรัตน์ ศิริกุลรุ่งโรจน์การงานอาชีพ17/07/256108:15:14มา
164 617 นายสุริยันต์ มาลาศิลปะ17/07/256108:12:00มา
163 616 นายอรรถวุฒิ เอมโกษาศิลปะ17/07/256108:11:47มา
162 420 นายจิระศักดิ์ ทุบจิ๋วสังคมศึกษา17/07/256108:11:33มา
ค้นหาจากรหัสครู ชื่อตัว นามสกุล   S10:17 อังคาร, 17 กรกฎาคม 2561

For more Information Contact We School Team or  www.facebook.com/secondary2556.
Copyright @ copy; 2016 Amporn Chomdej of WeSchool. E-Mail secondary2556@gmail.com All rights reserved. [60017]