โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
แสดงการมาของครูวันที่ กลุ่มสาระ ช่วงเวลา แสดงจำนวนระเบียน
ลำดับรหัสครูชื่อ-สกุลกลุ่มสาระวัน/เดือน/ปีเวลาบันทึกช่วงเวลาภาพถ่าย
171 735 นายสามารถ จิตจรัสการงานอาชีพ13/11/256112:19:36กลับก่อน
170 831 นางพลอยไพรินทร์ เอี่ยมวิบูลย์ภาษาต่างประเทศ13/11/256108:53:44มาสาย
169 337 นายชัยรัตน์ เล็กพ่อวิทยาศาสตร์13/11/256108:53:41มาสาย
168 613 นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ศิลปะ13/11/256108:53:05มาสาย
167 517 นายอนุชา เจริญผลพลศึกษา13/11/256108:25:21มา
166 740 นายจงรัก เมฆพันธ์การงานอาชีพ13/11/256108:24:11มา
165 836 นายฉัตรชัย นาคสวัสดิ์ภาษาต่างประเทศ13/11/256108:20:58มา
164 519 นายสกล ศรีสุกไสยพลศึกษา13/11/256108:20:49มา
163 436 นางสาวรมิดา แสงจันทร์สังคมศึกษา13/11/256108:15:35มา
162 617 นายสุริยันต์ มาลาศิลปะ13/11/256108:14:01มา
161 743 นางสาวภัทรมน แก้วพร้อมฤกษ์การงานอาชีพ13/11/256108:13:58มา
160 730 นางสาวสมถวิล นาคนาคาการงานอาชีพ13/11/256108:12:59มา
159 334 นายชัยนันท์ ใบเนียมวิทยาศาสตร์13/11/256108:12:04มา
158 332 นางสาวประภาพร เพิ่มโสภาวิทยาศาสตร์13/11/256108:11:33มา
157 223 นายปรีชา กุลพิพัฒน์สัจจะคณิตศาสตร์13/11/256108:11:19มา
156 837 นางสกาวเดือน อินต๊ะวินภาษาต่างประเทศ13/11/256108:09:30มา
155 323 นางสนองภัทร สุธีรวงศ์วิทยาศาสตร์13/11/256108:08:19มา
154 229 นายธัญพิสิษฐ์ แก้วปากเปาะคณิตศาสตร์13/11/256108:06:38มา
153 833 นางสาวพิมภัทรา โค้วถาวรภาษาต่างประเทศ13/11/256108:05:55มา
152 731 นางสาวแว่นฟ้า ภู่ระหงษ์การงานอาชีพ13/11/256108:05:44มา
ค้นหาจากรหัสครู ชื่อตัว นามสกุล   S01:51 อังคาร, 13 พฤศจิกายน 2561

For more Information Contact We School Team or  www.facebook.com/secondary2556.
Copyright @ copy; 2016 Amporn Chomdej of WeSchool. E-Mail secondary2556@gmail.com All rights reserved. [87166]