โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
แสดงระเบียนการมาสมัครของวัน ณ จุดตรวจ แสดงจำนวนระเบียน
ลำดับรหัสคิวชื่อ-สกุลวัน-เวลาที่อยู่จุดตรวจรายละเอียดภาพถ่าย
1 D0038ด.ญ.พิมพ์พิศา จันทรดี28/03/2561 15:59:57ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรีPoint1อ่านบัตรประชาชน
2 D0037ด.ช.ธนวัตน์ บุญสมปอง28/03/2561 15:32:48ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรีPoint1อ่านบัตรประชาชน
3 D0036ด.ช.อัษฎา พลสอน28/03/2561 14:42:58ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีPoint1อ่านบัตรประชาชน
4 D0035ด.ญ.จันทิมา หนูหริ่ง28/03/2561 14:35:29ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรีPoint1อ่านบัตรประชาชน
5 D0034ด.ช.กันตพงศ์ คำหาญ28/03/2561 14:33:48ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรีPoint1อ่านบัตรประชาชน
6 D0033ด.ญ.ชลธิชา รสชุ่ม28/03/2561 13:45:39ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรีPoint1อ่านบัตรประชาชน
7 D0032ด.ญ.นิตยา ชานุ28/03/2561 13:38:44ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรีPoint1อ่านบัตรประชาชน
8 D0031นายวรรณชัย ฉินส่งธีระพานิช28/03/2561 13:37:24ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรีPoint1อ่านบัตรประชาชน
9 D0030ด.ญ.กมลวรรณ ไหล่สวน28/03/2561 13:33:57ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรีPoint1อ่านบัตรประชาชน
10 D0029ด.ญ.ธิดารัตน์ สวัสดี28/03/2561 13:10:42ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรีPoint1อ่านบัตรประชาชน
ค้นหาจากชื่อตัว นามสกุล

For more Information Contact We School Team or  www.facebook.com/secondary2556.

Copyright @ copy; 2016 Amporn Chomdej of WeSchool. All rights reserved. [638]